Việt Nam chính thức nghiên cứu, thí điểm sử dụng tiền ảo trên Blockchain

Việt Nam chính thức nghiên cứu, thí điểm sử dụng tiền ảo trên Blockchain

Trong Chiến lược phát triển Chính phủ điện tử hướng tới Chính phủ số, Việt Nam sẽ xây dựng và thí điểm sử dụng tiền ảo dựa trên công nghệ chuỗi khối (Blockchain)… Điều khoản này được ban hành trong Quyết định 942/QĐ-TTg ngày 15/6/2021 bởi Thủ tướng Chính phủ.

Cụ thể, nội dung này được ban hành trong Quyết định 942/QĐ-TTg ngày 15/6/2021 phê duyệt Chiến lược phát triển Chính phủ điện tử hướng tới Chính phủ số giai đoạn 2021 – 2025, định hướng đến năm 2030. Nội dung này thuộc Điểm đ, – Nghiên cứu, xây dựng và thí điểm sử dụng tiền ảo dựa trên công nghệ chuỗi khối (blockchain), nằm trong Điều 5 – Nghiên cứu, phát triển, làm chủ các công nghệ lõi.

Quyết định 942/QĐ-TTg ngày 15/6/2021 cũng nói rõ, đây là một trong những nhiệm vụ, giải pháp trọng tâm được Thủ tướng Chính phủ giao cho Ngân hàng Nhà nước chủ trì nghiên cứu từ nay đến năm 2023.

Cũng theo Quyết định này, Thủ tướng Chính phủ giao nhiệm vụ cho các bộ ngành đồng thời, nghiên cứu, phát triển, làm chủ các công nghệ lõi khác. Các cơ quan chuyên môn có trách nhiệm “Ban hành quy định về việc sử dụng sản phẩm, giải pháp đã được đánh giá, kiểm định trong triển khai Chính phủ số. Ưu tiên sử dụng các sản phẩm, giải pháp, công nghệ thiết kế, sản xuất bởi các tổ chức, doanh nghiệp Việt Nam trong các hệ thống Chính phủ số.

Trước đó, Thủ tướng đã có Quyết định 2117/QĐ-TTg ngày 16/12/2020 ban hành danh mục công nghệ ưu tiên nghiên cứu, phát triển và ứng dụng để chủ động tham gia cuộc Cách mạng công nghiệp lần thứ tư, trong đó có công nghệ chuỗi khối (Blockchain).

Thu Giang Reading is growing, sharing is caring.